JAARVERSLAG OOZ

'De onderwijswereld
op zijn kop'

Rik Smale
Docent op de Capellenborg

De leerkracht

Het belang dat wij in het kader van opbrengstgericht werken aan kwaliteit hechten, werd in 2012 benadrukt door het instellen van kaderteams op elke basisschool. Deze teams bestaan uit onderwijsspecialisten op het gebied van onder meer taal, rekenen en didactiek.

Daarnaast werden achttien leerkrachten opgeleid tot didactisch coach. Ook hebben we in 2011 en 2012 leerwerktrajecten aangeboden aan net afgestudeerde PABO-studenten. Zo proberen we ook aan de 'voorkant' voor een mix van ervaren én jonge talentvolle mensen te zorgen, vol nieuwe ideeën.

Voor de leerlingen zijn we, zoals eerder aangegeven, gestart met het opzetten van een uitgebreide digitale (leer)omgeving. Dat betekent dat we ook onze leerkrachten - veelal 'digital immigrants' - voldoende moeten outilleren op dat gebied. Vanuit goed werkgeverschap vindt Stichting OOZ het van belang een cultuur te creëren waarin we leren van en met elkaar en waarin beroepskrachten zichzelf als professionals zien en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen permanente professionele ontwikkeling. Met het oog hierop zijn we in 2012 van start gegaan met het inrichten van de OOZ Academie en hebben we een digitale gesprekscyclus ingevoerd waarmee medewerkers deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich kunnen nemen.

De leidinggevende speelt bij dit alles een belangrijke faciliterende en inspirerende rol.

ariedewit

Arie de Wit, Algemeen Directeur Primair Onderwijs:


"Het allerbelangrijkste middel voor hogere opbrengsten is de leerkrachtvaardigheid. OOZ kiest er dan ook bewust voor om mensen te helpen didactisch beter te worden. Met het instellen van kaderteams hebben we ons daar in 2012 voor ingezet. Kaderteams, bestaande uit didactische coaches en taal- en rekenspecialisten, hebben leerkrachten binnen de school begeleid. Bovenschools werden de kaderteams ondersteund door platforms, zowel op professioneel als op onderwijskundig niveau. In 2013 zijn we hiermee verdergegaan."

ellenkruize

Elly de Lange, Hoofd HR:


"Om met elkaar een ‘professionele en lerende cultuur’ te creëren hebben we in 2012 gewerkt aan het inrichten van een OOZ Academie. De academie is de plek waar alle professionaliseringsvragen samen komen. In eerste instantie is de academie specifiek gericht op het onderwijs en heeft ze als doel leerkrachten met elkaar te verbinden zodat zij onderling kennis kunnen delen. Trainingen, workshops en cursussen worden voor het grootste deel verzorgd door onze eigen leerkrachten, experts en specialisten. De ambitie is om met de OOZ Academie van een aanbodgerichte academie te komen tot een vraaggestuurde academie: de wensen van leerkrachten inventariseren om zo te komen tot het gewenste aanbod. De achterliggende gedachte is dat leerkrachten via de academie op verschillende manieren, passend bij hun eigen leerstijl, antwoord weten te vinden op hun leervraag.

Een OOZ Academie voor en door leerkrachten vraagt van leerkrachten een onderzoekende en nieuwsgierige houding, zoals we dat ook vragen van onze leerlingen. En dat hoort natuurlijk bij onderwijs van de 21e eeuw!"