JAARVERSLAG OOZ

2012: Een jaar op hoofdlijnen


Welkom op de homepagina van het jaarverslag 2012 van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ). Net als vorig jaar is ons jaarverslag digitaal, omdat dat volgens ons past bij onderwijzen en ondernemen in de context van de 21e eeuw. Een eeuw die in het teken staat van vernieuwing en mediawijsheid.

In dit jaarverslag delen we evenals in 2011 opbrengsten en resultaten met elkaar. We volgen daarbij de lijn van ons Strategisch Beleidsplan 2012-2014 'Nu leren voor straks', waarin ook onze missie en visie zijn opgenomen. Rode draad in ons beleidsplan is het onderwijs in de 21e eeuw, waarbij de leerling centraal staat. De leerkracht daagt de leerling uit om te leren en faciliteert en begeleidt hem of haar daarin. De leidinggevende, op zijn beurt, stimuleert de leerkracht om te professionaliseren en eigentijds onderwijs te geven.

Focus

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan hard: onze omgeving staat geheel in het teken van Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Van onze leerlingen wordt veel verwacht in de toekomst; we willen hen daarvoor adequaat toerusten door onderwijs op maat te bieden. Om daaraan handen en voeten te geven, zijn in 2012 drie speerpunten voor de komende jaren vastgesteld: ICT, professionalisering en ketenbenadering. ICT, omdat onze mediawijze leerlingen over de hele breedte digitaal moeten kunnen leren en leven. Stichting OOZ heeft in 2012 een fundament gelegd om die digitale leeromgeving te kunnen realiseren. Daarnaast vragen Opbrengstgericht werken en de invoering van Passend Onderwijs om nieuwe kennis en vaardigheden, kortom om voortdurende professionalisering van leerkrachten en ondersteunend personeel. In dit kader wordt ook gewerkt aan de opzet en inrichting van de OOZ Academie, een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod op het gebied van scholing. De focus op ketenbenadering, ten slotte, maakt duidelijk dat scholen niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van het gehele leertraject van de leerling. We werken daarom aan doorlopende leerlijnen, van voorschoolse educatie via PO tot VO, MBO, HBO en universiteit.

Toezicht en rechtspersoon

Voor de organisatie zelf was 2012 een markant jaar. Op het gebied van transparantie en verantwoording zijn op alle niveaus grote slagen gemaakt. Zo hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een formele scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur ('governance'). Gelijktijdig zijn we in juridisch opzicht overgegaan van openbare rechtspersoon naar stichting. Deze rechtsvorm biedt meer mogelijkheden voor samenwerking met andere partners.

Jaarrekening

Het jaar 2012 is afgesloten met een positief financieel resultaat. In de leerlingenaantallen zagen we een stijging. Voor de komende jaren verwachten we echter een daling: deze hangt samen met de krimp die landelijk wordt geprognotiseerd. Uiteraard bereiden we ons daar als Stichting OOZ op voor door samen met mogelijke partners na te denken over de kansen die krimp biedt.

Expeditie

In 2012 zijn we verdergegaan met de ontdekkingsreis naar de 21e eeuw die we in 2011 zijn begonnen. Een expeditie waarin leerling, leerkracht en leidinggevende elkaar vergezellen en inspireren. Zij vormen de rode draad waarlangs wij onze reis hebben vormgegeven. Bij die reis betrekken wij uiteraard ook ouders en medewerkers. Ik wens u veel digitaal kijk- en luisterplezier!Rita Damhof,
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

ellenkruize

Ellen Kruize, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

'Met governance organiseer je transparantie binnen je instelling'

"De onderwijssector wordt geconfronteerd met talloze veranderingen op financieel en onderwijskundig gebied. Zo zijn de rijkssubsidies gewijzigd en is er sprake van regionale krimp. Het onderwijs speelt daarop in door middel van onder meer urenverlaging. Uiteraard wil het onderwijs over deze en andere beleidsmaatregelen verantwoording afleggen aan zijn stakeholders. Door verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders en bestuurders structureel vorm te geven (governance), krijgt het bestuur ook formeel de bevoegdheid om te besturen en kan erop worden toegezien dat het de juiste beslissingen neemt en handelt in de lijn van de gestelde doelen. Met de beslissing van OOZ om in 2012 toezicht en bestuur formeel van elkaar te scheiden, is dit alles letterlijk georganiseerd. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben hiermee zorgvuldige stappen gezet naar een rijk en transparant onderwijs."

Jeroen Vogel, Annet Westerdijk en Wim Wolfs, voorzitters van respectievelijk de GMR VO, GMR PO en Personeelsraad:

'Waarom niet samen optrekken?'

"Als gemeenschappelijk medezeggenschapsraden van Stichting OOZ worden we graag vroegtijdig bij ontwikkelingen betrokken. Mede daardoor kunnen we ons nog verder ontwikkelen tot professionele gesprekspartners. Om naast die noodzakelijke transparantie ook efficiënter te kunnen werken - Stichting OOZ vormt tenslotte één leergemeenschap - onderzoeken we nu de mogelijkheid om als inspraakorganen in gezamenlijkheid op te trekken."

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
1
2
3
4
5
6
7
8
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description